Open Dialogue – Liga Militarilor Profesioniști (LMP) and the Ministry of National Defense (MoND)!

Open Dialogue – Liga Militarilor Profesioniști (LMP) and the Ministry of National Defense (MoND)!

On 4th of March 2021, at the headquarters of the Ministry of National Defense, in a framework open to dialogue, the delegation of the LMP, composed of Dănuț Albu – President, Oana Nuță – Director of Communication, Otilia Sava – Honorary Member and Doru Păcurar – member of the Board of Directors, was received in audience by Mr. Marius Bălu – Secretary of State and Head of the Department for Relations with Parliament and Quality of Life of Staff.

During the meeting, LMP, an associative structure actively concerned with improving the socio-professional conditions of the PSG (Professional Soldiers and Grads) Corps, presented to the decision makers within the Ministry of National Defense a set of 8-point proposals that directly address the following issues:

 • Initiating the steps to amend Law 384/2006 and to elaborate some application norms; eliminating existing discrepancies in H.G. (Government Decision) 350/2020, on soldiers and professional ranks (Law 288/2018 conditions for granting rent compensation for contracting a mortgage / real estate loan for the PSG body)
 • Modification of art. 1 of H.G. no. 1867/2005, regarding the establishment of the amount and conditions for granting the monthly compensation for rent to the active military personnel from the Ministry of National Defense, in the sense of granting a lump sum according to each garrison, for all soldiers, regardless of rank or position;
 • The issue of relocation / dismissal of soldiers and professional ranks, in the sense of publishing vacancies specific to soldiers / professional ranks in the Army Information Bulletin, while analyzing the possibility of moving from one garrison to another and issuing orders in this regard by echelons higher than the unit from which the move is requested;
 • Modification of the daily allowance in the Romanian Naval Forces, bringing it to a non-discriminatory value, taking into account the average daily allowance granted within the other structures of the Ministry of National Defense (60/65/70 euro)
 • Repeal of the General Order of the Minister of National Defense No.17/1990, possibility to settle personal transport regardless of the type of mission (delegation), secondment, visit of the VSD family and daily transport from home to the unit for those who have a distance of more than 5 km from home to the place of the work;
 • Granting a night bonus of 25% not only to the combat service (guard and communications) but also to the permanence service per unit (service officer per unit, service non-commissioned officer on checkpoint, service non-commissioned officer on car fleet, service rank, etc.);
 • Application of the provisions of MS 45/2018, granting command balances for non-commissioned officers and military foremen for the staged period of Law 153/2017;
 • Achieving a Unitary Statute of the Military.

Regarding the issue of transport rights, the representatives of Ministry of National Defense wanted to specify that a draft Government Decision is underway, meant to regulate this issue fairly. Regarding MS 45/2018, the representatives of the ministry specified that it will apply starting with 2022.

Regarding the proposals submitted by the Professional Military League, Mr. Marius Bălu – Secretary of State and Head of the Department for Relations with Parliament and Quality of Life of the staff appreciated that they are very solvable and that there is a permanent concern of decision makers for raising the quality of staff life and solving the socio-professional problems of the SGP Corps.

We are pleased to be dialogue partners of Ministry of National Defense, expressing our conviction that there is a great concern and a direct openness to finding solutions from the MoND leadership, which will be in the future, as it was till now, together with the military at the base of the hierarchy, part of the great family of the Romanian Army and pillar of resistance of the Romanian society.

We remain faithful to our belief that a sincere, constructive dialogue, based on mutual respect and human and professional appreciation, is the key to common success, for the benefit of the military structure as a whole.

Honor and Homeland!

For more information, please contact LMP.

Original text – Romanian

Pe 4 martie 2021, la sediul Ministerului Apărării Naționale, într-un cadru deschis către dialog, delegația Ligii Militarilor Profesioniști, compusă din Dănuț Albu – Președinte, Oana Nuță – Director de Comunicare, Otilia Sava – Membru de Onoare și Doru Păcurar – membru Consiliul Director, a fost primită în audiență de către domnul Marius Bălu – Secretar de Stat și Șef al Departamentului pentru Relația cu Parlamentul  și Calitatea Vieții Personalului.

În cadrul întâlnirii, Liga Militarilor Profesioniști, structură asociativă preocupată activ de îmbunătățirea  condițiilor socio-profesionale ale Corpului SGP, a prezentat factorilor decidenți din cadrul MApN un set de propuneri în 8 puncte, propuneri ce vizează, în mod direct următoarele problematici:

 • Inițierea demersurilor de modificare a Legii 384/2006 și de elaborare a unor norme de aplicare; eliminarea discrepanțelor existente în H.G. 350/2020, cu privire la soldații și gradații profesioniști (Legea 288/2018 condiții de acordare a compensației de chirie pentru contractarea unui credit ipotecar/imobiliar pentru corpul SGP)
 • Modificarea art. 1 din H.G. nr. 1867/2005, privind stabilirea cuantumului și condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din MApN, în sensul acordării unei sume forfetare în funcție de fiecare garnizoană în parte, pentru toți militarii, indiferent de grad sau funcție;
 • Problematica mutării/eliberării în/din funcții a soldaților și gradaților profesioniști, în sensul publicării funcțiilor vacante specifice soldaților/gradaților profesioniști în Buletinul Informativ al Armatei, concomitent cu analiza posibilității mutării dintr-o garnizoană în alta și emiterea ordinelor în acest sens de către eșaloane superioare unității din care se solicită mutarea;
 • Modificarea diurnei în Forțele Navale Române, aducerea la o valoare nediscriminatorie, ținând cont de media diurnelor acordate în cadrul celorlalte structuri din MApN (60/65/70 de euro)
 • Abrogarea Ordinului General al Ministrului Apararii 17/1990, posibilitatea decontării transportului cu mașina personală indiferent de tipul de misiune (delegare), detașare, vizitarea familiei VSD și transportul zilnic de la domiciliu la unitate pentru cei care au o distanță mai mare de 5 km de la domiciliu la locul de muncă;
 • Acordarea sporului de noapte în cuantum de 25% nu numai serviciului de luptă (pază și comunicații) ci și serviciului de permanență pe unitate (ofiţer de serviciu pe unitate, subofițer de serviciu pe punct control, subofiţer de serviciu pe parc auto, gradat de serviciu, etc.);
 • Aplicarea prevederilor MS 45/2018, acordarea soldelor de comandă pentru subofițeri și maiștri militari pe perioada etapizată a Legii 153/2017;
 • Realizarea unui Statut unitar al militarilor.

În ceea ce privește problematica drepturilor de transport, reprezentanții MapN au ținut să precizeze că există în lucru un proiect de Hotărâre de Guvern, menită să reglementeze echitabil această problematică. În privința MS 45/2018, reprezentanții ministerului au precizat că se va aplica începând cu anul 2022.

În ceea ce privește propunerile înaintate de către Liga Militarilor Profesioniști, domnul Marius Bălu – Secretar de Stat și Șef al Departamentului pentru Relația cu Parlamentul  și Calitatea Vieții Personalului a apreciat că acestea sunt rezolvabile în foarte mare măsură și că există o preocupare permanentă a factorilor decidenți pentru ridicarea calității vieții personalului și soluționarea problemelor socio-profesionale ale Corpului SGP.

Ne bucurăm să fim parteneri de dialog ai MapN, exprimându-ne convingerea că există o mare preocupare și o deschidere directă către găsirea de soluții din partea conducerii MapN, care va fi, ca și până acum, alături de militarii aflați la baza ierarhiei militare, parte componentă a marii familii a Armatei Române, pilon de rezistență al societății românești.

Rămânem fideli convingerii noastre că un dialog sincer, constructiv, bazat pe respect reciproc și pe apreciere umană și profesională, este cheia succesului comun, spre beneficiul structurii militare, în ansamblul său.

Onoare și Patrie!

Previous post

Launch of the Compendium on Human Rights of Armed Forces Personnel

Next post

Conscientious Objection to Military Service for Professional Soldiers