First Common Declaration of ZVSR with Partners

Abstract – ZVSR, a long-term member of EUROMIL, organised a meeting with other military associations in Slovakia. The participants discussed issues related to the readiness of the armed forces of the Slovak Republic, as well as social security of professional soldiers, including women in uniform, reservists and military retirees. It was the first time in history that the associations came together to negotiate on the above mentioned topics. A common declaration was signed and distributed to the relevant authorities of the Slovak Republic. Amongst others, the leaders of the seven participating associations agreed on a common practice for commenting on forthcoming legislation related to the requirements of professional soldiers, military retirees and veterans. In 2017 the next common meeting will be organised by the Club of Generals of the Slovak Republic.

The original text is available hereunder. For further information please contact ZVSR.

 

V Trenčíne sa z iniciatívy prezidenta Zväzu vojakov Slovenskej republiky (ZV SR), plk.v.v. Tomáša Šveca, dňa 21. januára uskutočnilo prvé stretnutie vedúcich predstaviteľov občianskych združení pôsobiacich na Slovensku so vzťahom k Ozbrojeným silám Slovenskej republiky (OS SR).

Prítomní predstavili aktivity vlastných združení a v diskusii pohovorili o problémoch, charakterizovali doterajšiu spoluprácu medzi združeniami a Ozbrojenými silami SR a tiež predložili návrhy, ktoré by mohli doterajšiu spoluprácu skvalitniť. Jednomyseľne ocenili zorganizované stretnutie a vyjadrili presvedčenie, že spoločnými silami presadzované požiadavky, podnety a návrhy zavážia viac, ako samostatne predkladané návrhy.

Na záver účastníci 1. stretnutia prijali spoločné vyhlásenie, v ktorom sa na úvod pripomína aktuálne vojensko-politické napätie spôsobené vojnovými konfliktmi a migračnou vlnou so zdôraznením, že je v záujme občanov Slovenska zaručenie ich bezpečnosti. Preto je samozrejmé, že očakávajú od Ozbrojených síl SR pripravenosť na obranu štátu, na zachovanie mieru, zvrchovanosti, územnej celistvosti a nedotknuteľnosti hraníc, na plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a na spoločnú obranu proti napadnutiu. Ďalej sa uvádza: „Našim cieľom je prispieť k posilneniu verejnej mienky, že vojenská profesia nemôže byť posudzovaná kritériami mierového obdobia. Pozitívne vnímame prijatie zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, ktorý vytvára predpoklady pre stabilitu služby v Ozbrojených silách SR a skvalitňovanie ich profesionality.

Vo vyhlásení sa tiež píše, že je potrebné verejnosti viac približovať špecifické podmienky vojenskej služby a požiadavky, ktoré vojak musí mať zabezpečené, aby úlohy a poslanie bol schopný plniť. „Zdôrazňujeme, že vojak – občan v uniforme, potrebuje aj zvláštnu ochranu. Musí mať zákonom zabezpečený pocit sociálnej istoty pre seba a svoju rodinu nielen počas aktívnej služby, ale aj po jej skončení.“ Z vyhlásenia je tiež zrejmá podpora opatrení nasmerovaných na modernizáciu vojsk, ich vycvičenosť a profesionálnu pripravenosť vojakov na plnenie úloh v rôznych sťažených podmienkach.

Predstavitelia očakávajú zvýšenie aktivity a opatrení, ktoré smerujú aj k výcviku aktívnych záloh.

Vyhlásenie končí slovami: „Vedúci predstavitelia občianskych združení, ktorých členskú základňu tvoria profesionálni vojaci, vojaci v zálohe a vojaci vo výslužbe, budú naďalej podporovať legislatívu nasmerovanú na skvalitnenie podmienok služby profesionálnych vojakov, žien v ozbrojených silách, starostlivosti o ranených, dlhodobo chorých, pozostalých, vojnových veteránov a vojenských dôchodcov.“

Toto spoločné vyhlásenie podpísali: predseda Klubu generálov SR, prezident Slovenského leteckého zväzu gen. M.R. Štefánika, podpredsedníčka Združenia žien v Armáde SR, prezident Klubu vojenských výsadkárov SR, viceprezident Únie vojnových veteránov SR, viceprezident UN – Veterán Slovakia a prezident Zväzu vojakov SR a zároveň sa dohodli, že spoločné stretnutia budú organizovať každý rok a navzájom si budú vymieňať skúsenosti z práce a podporovať spoločné programy.

Previous post

2016 - Still Young but Already Promising

Next post

We Need More Soldiers